Visie 2340 - ontwikkelen toekomstvisies voor Beerse

Eind mei startte in Beerse een bijzonder  ambitieus project. Onder de naam ‘Visie 2340’ wordt vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Dat doet ze met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen. Uit de oefeningen ontstaat een visie die richtinggevend zal zijn voor het beleid van de volgende 15 tot 20 jaar. We spreken over een visie die als een autostrade recht vooruit gaat, maar waar wel, legislatuur per legislatuur, van baanvak kan gewisseld worden. Zo kunnen de politieke partijen hun doelstellingen verwezenlijken zonder het globale parcours te wijzigen.

In Beerse kiest men ervoor om voor 4 belangrijke thema’s te werken naar een wenselijke toekomst. . Het gaat om ‘zorg en welzijn’, ‘onderwijs’, ‘ondersteuning van verenigingen’ en ‘gemeentelijk patrimonium’. Ze zijn zo belangrijk dat alle politieke partijen in Beerse over die thema’s de neuzen in dezelfde richting wensen. Daarmee willen ze voorkomen dat wisselende verkiezingsuitslagen ervoor zorgen dat opgestarte projecten plots een andere richting moeten uitgaan. Door een gedragen visie over de partijgrenzen heen garandeert het gemeentebestuur dat investeringen renderen voor alle burgers op korte en lange termijn.

Om deze oefening tot een goed einde te brengen, koos het lokaal bestuur zich hierin te laten begeleiden door D-na. Lies Verstraete (D-na): “Beerse kiest in dit unieke project voor een brede samenwerking waarin elke stem vertegenwoordigd is.  De wens is dat het toekomstbeeld dat gemaakt wordt, mee gedragen wordt door alle Beersenaren. Het samen werken aan een toekomst voor Beerse is alvast een resultaat dat dit project sterk maakt.”

In de zomermaanden zal een zeer ruime groep van betrokken personen bevraagd worden. Vandaaruit zal een brede toekomstvisie uitgewerkt worden. Die vormt dan het kader voor de visies voor de verschillende domeinen.

‘Rond elk domein zullen er tussen november 2020 en mei 2021 bevragingen en workshops georganiseerd worden zodat we met veel input van betrokkenen de visie rond dat thema kunnen vormen.  Samen is in deze echte co-creatie, samen maken. Samen met de verschillende politieke partijen, samen met de gemeentelijke diensten, burgers, experten, ….  We gaan voor een grote betrokkenheid’, weet algemeen directeur Tinneke Claeys.