Evolutie armoedecijfers

De Lokale Armoedebarometer Beerse visueel

Aantal sociale verhuurkantoorwoningen

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan mensen met een laag inkomen en dringende of hoge woonnood.

Score: 1 : Er is in de afgelopen jaren een zekere vooruitgang op het vlak van sociale verhuurkantoorwoningen. Vergeleken met vorig jaar gaan we echter terug wat achteruit.

Aantal sociale woningen

Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt sociale woningen aan een lage huurprijs die bepaalt wordt op basis van je inkomen.

Score: 0 : Op het vlak van sociale woningen is er geen verandering. We gaan niet vooruit, noch achteruit. Hier is dus ruimte voor verbetering. In de voorgaande jaren is dit aantal wel licht gestegen.

Budgetmeter elektriciteit

Een budgetmeter is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en er niet meer in slagen hun elektriciteitsfactuur te betalen. De budgetmeter – die werkt als een prepaid-kaart bij een gsm – zorgt ervoor dat je nog steeds over elektriciteit kan beschikken.

Score: 1 : Het aantal budgetmeters voor elektriciteit is licht gedaald. De afgelopen jaren schommelt dit aantal rond de 75 actieve meters.

Budgetmeter gas

Een budgetmeter is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en er niet meer in slagen hun aardgasfactuur te betalen. De budgetmeter – die werkt als een prepaid-kaart bij een gsm – zorgt ervoor dat je nog steeds over aardgas kan beschikken.

Score: 1 : Het aantal budgetmeters voor gas is licht gedaald. De afgelopen jaren schommelt dit aantal rond de 55 actieve meters.

Inkomensgarantie voor ouderen

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) is een minimuminkomen voor ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Score: -2 : Er zijn steeds iets meer mensen afhankelijk van een inkomensgarantie voor ouderen. Sinds 2013 is hier al wel beterschap en zijn er minder mensen hiervan afhankelijk. De laatste drie jaar zien we echter terug een kleine stijging.

Invaliditeit

Wanneer je langer dan een jaar bent geregistreerd als arbeidsongeschikt, treed u in invaliditeit. Vanaf het begin van het ingaan van het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid bent u dus invalide.

Score: -1 : Het aantal mensen in invaliditeit stijgt sterk. Op 5 jaar zijn er ongeveer 100 extra personen in de invaliditeit terecht gekomen. De mentale last van het afgelopen jaar zal deze score niet verbeteren. Hier is dus werk aan de winkel.

Kandidaat-huurders

Evaluatie op basis van aantal kandidaat huurders voor een sociale woning per voorkeurgemeente.

Score: -2 : Het aantal kandidaat-huurders stijgt de afgelopen jaren gestaag.

Kansarmoede

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven.

Score: -1 : Het percentage inwoners dat leidt aan kansarmoede stijgt de laatste jaren sterk. Sinds 2008 (2,5%) is dit aantal verviervoudigd (11,7%). 

Kinderdagverblijven

In de opvang betaal je inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.

Score: 1 : Het aantal kinderen dat hiervan gebruik kan maken stijgt jaar na jaar. Dit is een goed teken.

Langdurige werkloosheid

Iedereen die langer dan 12 maanden en korter dan 24 maanden werkloos is wordt in deze evaluatie aangeduid als langdurig werkloos.

Score: -1 : Sinds 2015 zijn er steeds minder mensen in Beerse langdurig werkloos. Wel zijn er nog +/-67 mensen die in deze situatie verkeren.

Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen voor mensen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven. Het leefloon is een geïndexeerd loon dat het de begunstigde moet mogelijk maken om een menswaardig leven te leiden.

Score: 0 : Het aantal mensen die een leefloon ontvangen blijft momenteel stabiel. Sinds 2016 is er een kleine jaarlijkse daling.

Onderwijsarmoede

De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (Thuistaal niet-Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen (“aantikken”), gesommeerd voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen.

Score: 0 : De score voor onderwijsarmoede blijft redelijk stabiel. Wel zien we een kleine jaarlijkse stijging in het aantal kinderen die onderwijsarmoede ervaren. 

Schoolse vertraging

Schoolse vertraging is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Leerlingen die slechts één jaar vertraging hebben opgelopen zijn niet opgenomen in deze evaluatie.

Score: 0 : Ook deze score blijft redelijk stabiel. Het aantal leerlingen met schoolse vertraging schommelt de laatste jaren rond de 43.

Schoolverlaters

Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en stopten in het Vlaams secundair onderwijs vooraleer zij hun kwalificatie behaalden, kortweg vroegtijdige schoolverlaters.

Score: -1 : Het aantal schoolverlaters in Beerse stijgt zacht. Sinds 2013 steeg dit van 15 naar 20 leerlingen.

Uitpas

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Mensen met een kansenstatuut genieten van sterk verminderde tarieven op UiTPAS-activiteiten.

Positieve evaluatie van 1, echter geen cijfers op de website van afgelopen jaren

Score: 1 

Verhoogde tegemoetkoming

Totaal aantal personen die per gemeente gebruik maakte van een verhoogde tegemoetkoming. Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

Score: -1 : Het aantal mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen stijgt elk jaar. Sinds 2014 steeg dit aantal van 1660 personen, naar 1900 in het jaar 2019. Dit is een stijging van 50 personen per jaar.

 

Vervolg cijfers