Sociale ID-kaart Beerse 2021

Algemeen

 • Beerse telt 18.157 inwoners in 2020.Verdeeld over 7.301 huishoudens.
  • Het aantal inwoners en ook het aantal huishoudens neemt ieder jaar toe. Men verwacht dat dit de komende jaren steeds meer gaat toenemen!
 • Beerse behoort wel tot de BELFIUS-categorie van ‘gemeenten met economische activiteit en een vergrijzende bevolking’.
  • Er zijn relatief steeds meer oudere inwoners, relatief steeds minder kinderen. Ongeveer 1 op 5 inwoners zijn in 2020 minderjarig.
  • In absolute getallen zie je wel terug een toename van kinderen sinds 2014. De categorie 45-65-jarigen is het talrijkst in Beerse.

Inkomen

 • Gedurende vele jaren nam het mediaan inkomen in Beerse elk jaar toe, maar de laatste jaren blijft het wat stabiel rond hetzelfde niveau hangen.
  • Vergeleken met België doet Beerse het beter dan gemiddeld.
 • In 2019 kregen 26 huishoudens het (equivalent) leefloon in Beerse. Meer dan de helft van hen heeft een gezin ten laste.
 • In 2019 kregen 71 65-plussers het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • In 2018 hadden 2.056 inwoners de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
  • Dit is de beste aanwijzer voor financiële armoede. Dit was 11,5 % van de inwoners in 2018.
  • Elk jaar is er een grotere groep inwoners die vecht tegen financiële armoede (of tegen armoederisico).
 • 2,4% van al de inwoners-met-een-lening zaten in 2019 met afbetalingsproblemen.
 • 1 op 200 huiseigenaars met een hypothecaire lening in Beerse, liepen dat jaar achter met hun afbetaling.

Kinderarmoede

 • Kind & Gezin (°) bepaalde in 2020 dat 11,7% van de 0-3-jarigen in Beerse opgroeit in kansarmoede.
  • Dat getal lag vroeger veel lager, maar is al 5 jaar min of meer stabiel op dit veel hoger niveau.
  • (Opmerking.: nabijgelegen Turnhout krijgt een zeer alarmerende score: 25,5% (!) in 2019)
 • 1 op 3 baby’s/peuters van mama’s met niet-Belgische nationaliteit groeide in Beerse in 2019 op in kansarmoede.
  • Bij Belgische mama’s komt kansarmoede voor bij 1 op 16 baby’s-peuters. (°)
 • 551 huishoudens (1 op 5) zijn eenoudergezinnen, in deze gezinnen is het armoederisico dus hoger.

(°) ter info: de meting door Kind & Gezin gebeurt op basis van 6 kenmerken:

 1. het maandinkomen van het gezin,
 2. de opleiding van de ouders,
 3. het stimulatieniveau van de kinderen,
 4. de arbeidssituatie van de ouders,
 5. de huisvesting en
 6. de gezondheid.

Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven.

Huisvesting

 • In 2020 zijn er 385 sociale woningen in Beerse.
  • Dat is voldoende om 5,2% van de huishoudens te laten wonen.
  • De wachtlijst is de laatste jaren wel erg lang (278 kandidaat-huurders in 2019).
 • In 2019 werden surplus 23 woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.
 • In 2019 waren dit er 278.

Etnisch-culturele diversiteit

 • In 2020 had 6,6% van de inwoners een andere nationaliteit.
  • Dit neemt jaarlijks toe:
   • 3,1% zijn Nederlanders.
   • 1,5% van de inwoners heeft een nationaliteit van buiten de EU.

Nationaliteiten in volgorde van voorkomen: Nederland, Roemenië, Portugal, Polen, Marokko.

 • 12,9% van de inwoners in Beerse had een ‘buitenlandse herkomst’ (°°) in 2020.
 • Dit zijn 2.316 inwoners.
  • 9% heeft herkomst uit de EU.
  • 3,9% heeft herkomst buiten de EU.

Het aandeel van inwoners met vreemde herkomst in de totale bevolking in Beerse neemt langzaam toe doorheen de jaren.

 • Bij kinderen van 0-11 jaar is het aandeel wel groter.
  • Iets meer dan 1 op 5 hebben een ‘buitenlandse herkomst’ (°°) in Beerse.
 • In 2019 waren er 75 nieuwkomers in Beerse.
  • Daarvan waren 11 asielzoeker of erkende vluchteling.
  • 15 waren Nederlander.
  • 23 kwamen (met zekerheid) omwille van werk naar hier.
  • 12 kwamen naar hier omwille van gezinshereniging.
  • 31 hebben zich in dat jaar aangemeld voor een inburgeringstraject.
   • waarbij 17 daar niet toe verplicht waren maar het uit vrije wil deden.

(°°) buitenlandse herkomst, wat is dat precies? De huidige of eerste nationaliteit van betrokkene of van vader of moeder van betrokkene, is niet Belgisch.

Werk

 • 71,2% van de 20-64-jarigen is aan het werk in 2018.
  • Dit aandeel neemt jaarlijks toe. In vergelijking met de rest van Vlaanderen doet Beerse het eerder goed op vlak van jobs.
 • 5,4 % van de bevolking is een werkzoekende zonder werk.
  • 1 op 5 daarvan is jonger dan 25 jaar. De werkloosheidsgraad nam af sinds 2015, maar gaat sinds 2019 weer wat omhoog.
  • Ongeveer 1 op 3 van deze werkloze inwoners zijn al langer dan 2 jaar werkloos. 1 op 2 van hen is kortgeschoold.
 • Inwoners met buitenlandse herkomst, zeker als het van buiten de EU is, vinden minder gemakkelijk een job.
  • 77,3% van de Belgische inwoners (20-64 jaar) heeft in 2018 een job, tegenover inwoners met EU-herkomst: 66,8%, en herkomst met niet-EU-herkomst 60,9%.
  • We zien ook dat werknemers met buitenlandse herkomst oververtegenwoordigd zijn in de jobs met de lagere lonen.
 • In 2018 werden 74 ondernemingen stopgezet in Beerse (faillissement of gewone beëindiging). Er werden er echter ook 131 opgestart in dat jaar!
 • In het algemeen kunnen we zeggen dat er op het grondgebied Beerse een hoog aantal beschikbare jobs zijn in vergelijking met het aantal inwoners dat er woont, en dat die trend nog stijgend is (cijfers beschikbaar tot 2018).

Onderwijs

 • In Beerse gingen in 2019 1.906 leerlingen naar het basisonderwijs.
 • In de basisscholen is er een meting van 4 kenmerken van kansarmoede thuis voor iedere leerling:
 1. Woont in buurt met veel schoolse vertraging
 2. Ontvangt studietoelage
 3. Heeft laag opgeleide moeder
 4. Spreekt thuis geen Nederlands

24,1% van de leerlingen in het basisonderwijs scoren op minstens één van de 4 indicatoren. Al die metingen samen zorgen voor één getal tussen 0 en 4 (de ‘kansarmoede-indicator’) voor heel Beerse.

Dat is in 2019 voor Beerse 0,37 (0 = geen armoede; 4 = extreme armoede).

--Vergelijking met kansarmoede-indicator van stadsregio T: 0,81

 • 6,5% van de kleuters,
 • 6,3% van de kinderen in het lager onderwijs,
 • En 6% van de leerlingen in het secundair onderwijs (alles samen 195 kinderen)…

..spraken tijdens schooljaar 2018-2019 thuis een andere thuistaal. 5 kinderen uit Beerse kregen dat schooljaar intensief Nederlandse les in de OKAN-klas. In het secundair onderwijs hadden de kinderen met een andere thuistaal dat schooljaar 8 keer meer kans om schoolse vertraging op te lopen.

 • 4,3% van de jonge inwoners van Beerse volgt les in het buitengewoon basisonderwijs.
 • In 2017-2018 verlieten 19 jongeren

 

 

Bronnen: gemeentemonitor Beerse 2018, Rapport Armoede Beerse 2021,
Rapport Wonen & woonomgeving 2021, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020, Rapport Welvaart en werkgelegenheid 2021, Rapport Basisonderwijs Beerse 2021, Rapport Secundair onderwijs Beerse 2021, www.statistiekvlaanderen.be